За факултетот

Технолошко-техничкиот факултет ви ја отвора вратата кон нови перспективи, научете да бидете, да знаете, да работите, научете да живеете заедно, научете да се приспособувате на промените! Кај младите генерации изучувањето на новите материјали и запознавањето со новите технологии, како и стекнувањето со нови знаења од областа на текстилот, дизајнот и менаџментот претставува голем предизвик. Иднината е во технологијата и во новите идеи, новите материјали и новите производи. Технолошко-техничкиот факултет ќе ве научи како да бидете различни, иновативни и креативни.

Технолошко-техничкиот факултет креира академска атмосфера во која нашите студенти од земјава и од странство ќе бидат континуирано поттикнати и инспирирани да покажат што знаат и умеат. Технолошко-техничкиот факултет  ќе ве оспособи и ќе ве обучи како успешно да ги најдете одговорите на прашањата што ги наметнуваат промените, следејќи го развојот на индустријата и технолошките достигнувања во земјава и во светот.
Наставните содржини се темелат на позитивните искуства од развиените земји и соработката со научни истражувачи кои се работно ангажирани на универзитетите, институтите и производните компании ширум светот.

Подобрувањето на квалитетот и ефикасноста на наставата се приоритет на нашиот факултет, а преку континуиран професионален развој на наставниците, воведување и развој на нови форми на учење како и преку поголема ангажираност на наставниците и подобрување на односот наставник-студент ви даваме силна поддршка во постигнувањето на својот максимум.

 

Декан
Вонр. проф. д-р Винета Сребренкоска
Телефон: +389 32 550 912
E-mail: vineta.srebrenkoska@ugd.edu.mk
Продекан
Доц. д-р Ацо Јаневски
Телефон: +389 32 550 919
E-mail: aco.janevski@ugd.edu.mk